Βιβλιογραφία & Μελέτες


Το Natto NKCP συνεχίζει να εστιάσει σε επιστημονικές και κλινικές μελέτες που γίνονται όχι μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και σε άλλες χώρες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας, οι περισσότερες από τις οποίες είναι δημοσιευμένες στον έγκριτο επιστημονικό τύπο.

Natto NKCP : Εγχειρίδιο προϊόντος. Περιγραφή, χορήγηση, δοσολογία, βιβλιογραφία.

1. Int J Nanomedicine. 2017 Dec 13;12:8749-8768. doi: 10.2147/IJN.S144545. eCollection 2017. Development of surface-engineered PLGA nanoparticulate-delivery system of Tet1-conjugated nattokinase enzyme for inhibition of Aβ40 plaques in Alzheimer’s disease. Bhatt PC1, Verma A2, Al-Abbasi FA3, Anwar F3, Kumar V4, Panda BP1.

—————————————

Περισσότερη Βιβλιογραφία & Μελέτες